Konkurso taisyklės

GERIDARBAI.LT KONKURSO TAISYKLĖS  

2016 m. spalio 26 d.

 

 

 

 

1.  GERIDARBAI.LT Konkursas 

 

1.1.  Konkursą organizuoja "SMScredit.lt” (toliau “organizatorius”).

 

1.2.  Konkurso dalyvis - GERIDARBAI.LT konkurse dalyvaujanti organizacija, turinti paramos gavėjo statusą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnis.

 

1.3.  Šis dokumentas apibrėžia projekto eigą, pagrindinę jo tvarką bei taisykles.

 


2. Konkurso tikslai   

2.1. Teikti finansinę paramą projektams, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti profesinį ir asmeninį žmonių (ar socialinės grupės) tobulėjimą. Rengiant viešą balsavimą (www.geridarbai.lt) į šį procesą įtraukti ir likusią visuomenės dalį.

 

2.2. Finansiškai paremti talentingus, kūrybiškus, atsidavusius ir ambicingus Lietuvos piliečius, priklausančius tam tikrai organizacijai, ir jų rengiamus, visuomenę ir aplinką tobulinančius nekomercinius projektus.

 

2.3. Finansiškai paremti organizacijas bei jų rengiamus projektus, kurių dėka vystomas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmeninis ir profesinis tobulėjimas.

 

2.4. Skatinti ir paremti organizacijų projektus susijusius su aplinkos gerinimu ir tvarkymu. 

 

 

3. Remiamos sritys

 

3.1. Mokslas, švietimas, kultūra, sportas, aplinkosauga.

 

 

4. Pagrindiniai prioritetai  

4.1. Remti ir skatinti talentų, ypatingų savybių bei įgūdžių tobulėjimą;

 

4.2. Remti ir suteikti galimybę  vaikams, jaunimui ir suaugusiems vykdyti ir užsiimti kūrybine, moksline ir sportine veikla;  

 

4.3. Remti iniciatyvas, kurių dėka minėti individai įgyja asmeninės patirties bei naujų žinių, o šių dėka galimas tolimesnis asmeninis ir profesinis augimas;

 

4.4. Remti ir skatinti individus tolimesniam asmeniniam ir moksliniam tobulėjimui;  

 

4.5. Remiant įvairius sporto, kultūros, mokslo bei švietimo renginius, skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusių susidomėjimą jau minėtomis sritimis;

 

4.6. Skatinti ir paremti jaunimo iniciatyvias ir dalyvavimą socialinėse veiklose;

 

4.7. Skatinti ir paremti projektus susijusius su aplinkos gerinimu ir tvarkymu.

  


5. Parama gali būti suteikiama 

5.1. Kūrybinės, mokslinės, sportinės veiklos organizavimui bei treniruotėms;  

 

5.2. Tarptautinių ir vietinių  kūrybinių, mokslinių ir sporto renginių bei konkursų dalyviams;

 

5.3. Sporto renginių organizavimui, treniruotėms, bei įrangos, kuri susijusi su tokio tipo renginiais, pirkimui;

 

5.4. Muzikos instrumentų, pirminių žaliavų ir įrankių, reikalingų jiems rengti, ar kitų medžiagų pirkimui;

 

5.5. Kūrybiškų idėjų ir projektų įgyvendinimui;  

 

5.6. Studijų, kursų, privačių pamokų ir kitos edukacinės veiklos apmokėjimui; 

 

5.7. Aplinkos tvarkymui ir gerinimui (kaip pvz.: sporto ir poilsio zonos, paplūdimio zonos, rezervatai ir kiti parkai).  

 


6. Parama negali būti suteikiama

6.1. Nekilnojamo turto nuomai ir pirkimui (gali būti apsvarstyta tais atvejais, kai tokio tipo veikla atitinka konkurso tikslus ir pagrindinius prioritetus);

 

6.2. Statymo ir remonto darbams (gali būti apsvarstyta tais atvejais, kai tokio tipo veikla atitinka konkurso tikslus ir pagrindinius prioritetus);  

 

6.3. Projektams, kurie yra susiję su pelnu ir prekyba;  

 

6.4. Renginiams su dalyvavimo (įėjimo) mokesčiu;

 

6.5. Projektams susijusiems su poilsio ir laisvalaikio veikla, kuri negali būti priskirta nei vienai iš aukščiau paminėtų sričių (žr. punktą Nr. 3), arba, kurių pagrindinės idėjos prieštarauja projekto prioritetams (žr. punktą Nr. 4);

 

6.6. Religinio, karinio, politinio pobūdžio renginiams;

 

6.7. Sveikatos priežiūrai ir kitoms medicinos paslaugoms, vaistams;

 

6.8. Vairuotojo pažymėjimui įgyti;

 

6.9. Kompiuterių ir kitų kompiuterinių technologijų įsigijimui (individualiais atvejais gali būti apsvarstyta, jei atitinka šių taisyklių 4 ir 5 punktuose aprašytus reikalavimus);

 

6.10. Kasdieninių rūbų ir maisto įsigijimui, dovanų kortelėms, turistinėms kelionėms ir kitiems dalykams bei renginiams, kurie neatitinka šių taisyklių 4 ir 5 skiltyse aprašytų punktų;

 

6.11. Jau įgyvendintiems arba esamuoju laiku jau vykstantiems projektams (jokios lėšos, kurios jau yra išleistos, nebus finansuojamos);  

 

6.12. Bet kokioms išlaidoms, kurios yra susijusios su projekto dalyvių uždarbio užmokesčiu, padengti.

 

 

7. Paraišką paramai gali teikti

7.1. Pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios paramos gavėjo statusą patvirtinantį dokumentą arba asmenys, atstovaujantys tokio tipo organizaciją.

 


8. Paraiškų pateikimo sąlygos ir priėmimo tvarka


8.1. Paraiška paramai gauti, turi būti užpildyta elektroniniu būdu, pildant informaciją www.geridarbai.lt puslapyje, skiltyje „Pateikti projektą“. 

 

8.2. Paraiškos kito mėnesio konkursui bus priimamos nuo praėjusio mėnesio 25 dienos iki einamojo mėnesio 24 dienos imtinai.  Pavyzdžiui: jeigu norite pateikti paraišką spalio mėnesio konkursui, tai galite padaryti nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 24 dienos imtinai. 

 

8.3. Pateikdamas paraišką projekto konkursui, organizacijos atstovas patvirtina, kad jo/jos vardas ir pavardė bei informacija apie projektą, nuotraukos, vaizdo/garso medžiaga, kurią jis pateikė pildant paraišką paramai gauti, gali būti publikuojama viešai ir perduodama tretiesiems asmenims.

 

8.4. Pateikdamas paraišką projekto konkursui, jos pateikėjas/a patvirtina kad jis/ji yra vienintelis/ė projekto autorinių teisių savininkas/ė, taip pat  turi teisę naudoti paraiškoje pateiktą vaizdo/garso medžiagą ir yra susipažinęs/usi su įstatymine tvarka tokiu atveju, jei šis teiginys nebūtų patvirtintas.

 

8.5. Konkurso organizatorius garantuoja, kad jokia asmeninė projekto pateikėjo informacija, išskyrus vardą bei pavardę, nebus viešinama. Taip pat, kad ši informacija nebus perduota tretiesiems asmenims su konkursu nesusijusiais tikslais.

 

8.6. Pateikdamas projektą, jo organizatorius taip pat patvirtina, kad jis/ji yra pilnai susipažinęs su šiame dokumente pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis, ir sutinka, kad bet kokia informacija susijusi su projektu (įskaitant, bet neapsiribojant asmenine jo informacija), gali būti viešinama www.geridarbai.lt puslapyje bei https://www.facebook.com/projektasgeridarbai profilyje ar kitais su konkurso viešinimu susijusiais tikslais.

 

8.7. Jei projekto pateikėjas atšauks leidimą konkurso organizatoriui viešinti jos/jo asmens tapatybės informaciją bei informaciją apie projektą ir pridėtą vaizdo/garso medžiagą, konkurso organizatorius atšauks projekto dalyvavimą konkurse. Visa žala, kurią dėl tokių veiksmų patirs konkurso organizatorius turės būti atlyginta projekto pateikėjo. Projekto pateikėjas taip pat turės sugrąžinti konkurso organizatoriaus ir/arba jo partnerių ar kitų organizacijų susijusių su konkursu, suteiktą paramą.

 

8.8. 2016 metų konkursų paraiškos gali būti teikiamos nuo 2015 lapkričio 25 dienos iki 2016 lapkričio 24 dienos imtinai.

 

8.9. Vieno konkurso metu konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną projektą.  

 

8.10. Projekto paraiška, kuri nepateko į balsavimo etapą, iš naujo gali būti pateikta dar vieną kartą ( t.y. iš viso 2 kartus).

 

8.11. Projekto paraiška, kuri pateko į balsavimo etapą, bet projektas nelaimėjo paramos, iš naujo gali būti pateikta dar vieną kartą ( t.y. iš viso 2 kartus) ankščiausiai po 4 mėnesių.

 

8.12 Projektų paraiškos priimamos tos, kurių įgyvendinimas numatytas po vieno mėnesio, nuo laimėjimo dienos.

 

8.13 Prasidėjus balsavimo etapui, nėra keičiama jokia svarbi projekto informacija (t.y projekto sąmata, tikslai, uždaviniai). 

 

9. Konkurso dalyvių atrankos į balsavimo etapą kriterijai 

9.1. Projekto svarba skatinant asmenų ar tam tikros socialinės grupės augimą bei tobulėjimą;

 

9.2. Projekto ilgalaikiškumas;

 

9.3. Projekto aktualumas;

 

9.4. Aiškus, lengvai suvokiamas ir realus projekto rezultatas;

 

9.5. Aiškiai aprašyti, realistiški projekto tikslai;

 

9.6. Numatytos projekto veiklos atitikimas projekto tikslams;

 

9.7. Projekto įgyvendinimo planas yra sudėliotas realistiškai ir pagrįstai;

 

9.8. Projekto biudžeto planas yra adekvatus, pagrįstas, efektyvus išlaidų atžvilgiu ir atitinka visus Lietuvos respublikos mokesčių įstatymus (įskaitant, bet neapsiribojant visais bankų mokesčiais ir įkainiais, kai reikalingos prekės yra užsienyje);

 

9.9. Projektas yra šiuolaikiškas ir originalus;

 

9.10. Projekto išlaidos yra suplanuotos pagal geriausią kainos/kokybės santykį.

 

 

 

10. Projektų vertinimo procedūra ir balsavimo eiga

10.1. Projektų vertinimas prasideda kiekvieno mėnesio 25 dieną (jei tai savaitgalis, arba šventinė diena projektų įvertinimas prasideda artimiausią sekančią darbo dieną) ir gali užtrukti iki 7 dienų.

 

10.2. Projektai, kurie atitinka programos reikalavimus ir konkurso taisykles balsavimo etapui atrenkami pagal kriterijus, kurie yra aprašyti 8 straipsnyje.

 

10.3. Paraiškos yra vertinamos asmenų grupės, kuri yra įgaliota konkurso organizatoriaus.

 

10.4. Įvertinus projektus, vidutiniškai 12 projektai pateks į antrą konkurso etapą – balsavimą www.geridarbai.lt. Išskirtiniais atvejais, konkurso organizatoriaus sprendimu balsavimo etapui gali būti atrinkti daugiau (arba mažiau) nei 12 projektai.   

 

10.5. Projekto pateikėjas apie organizacijos patekimą į sekantį etapą bus informuotas asmeniškai, elektroniniu paštu, kurį jis nurodė pildydamas paraišką.

 

10.6. Organizatorius pasilieka teisę mėnesio konkursus sudaryti pagal kategorijas, tokias kaip mokyklos, darželiai, VšĮ, bendruomenės ir kiti.

 

 

11. Viešas balsavimas

 

 

11.1. Viešas balsavimas, jeigu nenumatyta kitaip, www.geridarbai.lt puslapyje prasideda kiekvieno mėnesio 1 (pirmą ) dieną 09:00 val. ir tęsiasi iki paskutinės mėnesio dienos 18:00 val.

 

11.2. Balsavimas yra sinchronizuotas, balsai yra skaičiuojami automatiškai, tad nubalsavęs asmuo iškart matys bendrą balsų skaičių.

 

11.3. Vieno konkurso metu, vienas asmuo iš vienos Facebook/Twitter paskyros ir SMS patvirtinimo už vieną projektą balsuoti gali tik vieną kartą.

 

11.4. Skirdamas savo balsą,  asmuo automatiškai sutinka, kad jo asmeniniai duomenys (vardas ir/arba pavardė), kuriais jis yra užsiregistravęs socialiniame tinkle bus žinomi konkurso rengėjui.

 

11.5. Galutiniai rezultatai bus skelbiami po balsavimo pabaigos, sekančią darbo dieną nuo 12:00 iki 18:00 valandos.

 

11.6. Atsakymai į visus neaiškius klausimus apie balsavimo eigą, rezultatus ir kitus neaiškius dalykus dalyviams bus pateikiami kitą darbo dieną (po klausimo pateikimo), nuo 12:00 iki 18:00 valandos.

 

11.7. Konkurso organizatorius griežtai draudžia: balsų pirkimą, nesąžiningą balsavimą ar kitų neetiškų metodų balsams rinkti panaudojimą.

 

11.7.1 Nesąžiningas balsavimas tai - fiktyvių paskyrų kūrimas Facebook/Twitter puslapiuose, taip pat bet kokia kita veikla, kuri neatitinka skaidrumo reikalavimų ir protingumo principų ir (arba) iš esmės iškreipia konkurso dalyvio etišką elgesį konkurso metu.

 

11.8. Paaiškėjus, kad už konkurso dalyvį balsavimas buvo vykdomas pažeidžiant taisyklių 11.7 punktą, konkurso organizatorius pasilieka visas teises net ir po oficialaus balsų paskelbimo anuliuoti rezultatus ir laimėtoja skelbti kitą organizaciją. 

 

11.9 Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės, dėl balsavimo sutrikumo, puslapio neveikimo ir kitų veiksnių, kurie gali turėti įtakos galutiniam balsavimo rezultatui.

 

12. Lėšų skirstymas

 

12.1. Mėnesio paramos fondas, kurį organizatorius skiria pelno nesiekiančioms organizacijoms yra iki 3000 EUR. Maksimali suma (įskaitant visus mokesčius), kurią konkurso metu gali gauti projektas, yra 1500EUR.

 

12.2. Organizatorius nereikalaus iš konkurso dalyvių dengti dalį projekto įgyvendinimo lėšų savo jėgomis ar ieškoti paramos kitur. Vis dėl to, tokiu atveju, jei bendra suma reikalinga įgyvendinti visam projektui yra didesnė nei suma, kurią projekto organizatorius nurodė savo paraiškoje, organizatorius reikalaus nurodyti, kur bus gauta kita dalis lėšų.

 

12.3. Kas mėnesį vidutiniškai bus paremti 2 projektai. Paremtų projektų skaičius tiesiogiai priklauso nuo projektų, kurie surinko daugiausiai balsų, prašomos paramos dydžio. Jei keli projektai surinks vienodą skaičių balsų, parama bus suteikta projektui, kurio paraiška buvo pateikta anksčiau.

 

12.4. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises skirti išskirtinį finansavimą projektui, kuris balsavimo metu negavo paramos. 

 

12.5. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises skirti išskirtinį finansavimą projektui, kuris nepateikė paraiškos balsavimo konkursui ir/arba nebuvo atrinktas balsavimo etapui.

 

12.6. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises metų eigoje keisti maksimalios sumos, kurios gali prašyti dalyvaujantys konkurse, limitą.

 

12.7. Paramos gavėjai pateiks konkurso organizatoriui išsamią ataskaitą (turinio ir finansinę) apie projekto realizavimą praėjus ne daugiau kaip 2 savaitėms po projekto įgyvendinimo pabaigos. Ataskaitos pavyzdį galima rasti www.geridarbai.lt skiltyje „Pateikti projektą“.

 

12.8. Konkurso organizatorius griežtai draudžia: nesąžiningą paramos panaudojimą, paramos panaudojimą kitu tikslu, negu tai numato taisyklių 5 punktas.

 

12.9. Organizatoriui sužinojus apie konkurso dalyvio galimai padarytus taisyklių 12.8 punkto pažeidimus, konkurso dalyvis turės nedelsiant grąžinti gautą paramą.

 

12.10 Konkurso dalyviai įsipareigoja, bet kokios formos kreipimąsi (laiškais, el.laiškais, skambučiais) atsakyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 

12.11 Organizatoriui nepavykus susisiekti su laimėjusiais dalyviais, paramos suma gali būti suteikta kitam daugiausiai surinkusiam dalyviui arba palikta kito mėnesio konkursui.

 


13. Papildomos sąlygos

 

13.1. Organizacija, pagerinusi iki šiol galiojantį konkurso metu surinktą balsų rekordą (2016 m. 09 mėn. 30 d. organizacija - Baltijos pažangių technologijų institutas, projektas - "Šviečiamos mokslo sriubos laidos" - 6491 balsai), prie prašomos paramos sumos papildomai gaus 200 EUR sumą projekto įgyvendinimui. 

 

13.2.Konkurso organizatorius pasilieka visas teises iš projekto organizatorių paprašyti, bet kokios papildomos informacijos, kuri jo nuožiūra yra reikalinga.

 

13.3. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises teikti informaciją žiniasklaidai apie projekto organizatorių dalyvavimą konkurse.

 

13.4. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises dalyvauti projekto organizatoriaus rengiamuose renginiuose. Taip pat šių renginių metu fotografuoti ar daryti vaizdo įrašus ir vėliau juos publikuoti www.geridarbai.lt tinklalapyje bei www.facebook.com paskyroje ar kituose žiniasklaidos kanaluose.

 

13.5. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises, be jokio paaiškinimo, pašalinti konkurso dalyvius ir vėliau nepriimti jų kitų projektų tame pačiame ar kituose konkursuose, kurie bus rengiami to paties organizatoriaus. Toks sprendimas yra galutinis ir nekvestionuojamas. 

 

13.6. Pateikdamas paraišką paramai gauti, projekto pateikėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su visomis šiame dokumente nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

 

13.7. Konkurso organizatorius pasilieka visas teises metų eigoje keisti ar kitaip koreguoti šiame dokumente aprašytas taisykles. 

 

Geras idėjas įgyvendinti padeda